NOrdBruks synpunkter till Kommerskollegium angående EU-Mercosur frihandelsavtalet

Augusti 2020

NOrdBruks synpunkter till Kommerskollegium angående Mercosur-EU frihandelsavtalet


NOrdBruk är starkt kritiskt till handelsavtalet mellan EU och Mercosur med hänsyn till påverkan på det svenska jord- och skogsbruket, hållbarhet och mänskliga rättigheter samt hälso- och djurskyddsregler.


Den europeiska delen av Via Campesina, European Coordination, Via Campesina, ECVC, som NOrdBruk arbetar tillsammans med gällande de europeiska och internationella frågorna och där NOrdBruk är medlem i tillsammans med andra jordbrukarorganisationer i Europa är också kritiska till detta avtal.


ECVC och NOrdBruk anser att
- avtalet strider mot FN: s förklaring om rättigheterna för bönder och andra personer som arbetar på landsbygden som antogs i december 2018, (Se FN-deklarationen ”Declaration on the Rights of Peasants and Other People Who Work in Rural Areas (UNDROP)”).
- avtalet står i motsats till de hållbara utvecklingsmålen som EU har undertecknat
- avtalet är i strid med den grundläggande principen för EU:s territoriella sammanhållning,
- avtalet kommer att påverka en sektor som redan är i kris, det svenska jordbruket har redan idag svårt att överleva då lönsamheten är låg, speciellt gäller detta våra medlemmar med mindre och medelstora jord- och skogsbruksföretag.
- avtalet kommer även att påverka rennäringen som också redan nu har det svårt både på grund av ökad konkurrens och prispress men även utifrån att en fortsatt avfolkning av landsbygden ger svårighet att möjliggöra samarbeten. (Åsikt från NOrdBruk enbart),
- avtalet kommer att påskynda avfolkningen av den europeiska landsbygden, vilket påverkar möjligheten att bedriva jord- och skogsbruk på ett rationellt sätt då service monteras ned, tillgång på samarbetspartners minskar då det finns färre människor verksamma i gröna näringar, dyrare transporter och tillgång till reservdelar och varor.
- sämre beredskap för kriser då jordbruk tvingas läggas ned. En redan låg självförsörjning av jordbruksprodukter kommer ytterligare att minska och göra Sverige ännu sämre rustat för framtida kriser.
- avtalet med Mercosur, tillsammans med andra frihandelsavtal, som CETA, förstör den hållbara modellen för små och medelstora jordbrukare, livsmedelssuveränitet och villkor för hälsosamma och hållbara livsmedelsmodeller.


NOrdBruk anser vidare att avtalet kommer att medföra ökat tryck på naturresurser i Sverige. Idag är samer och jord- och skogsbrukare utsatta för landgrabbing inom vårt land vilket innebär sämre förutsättningar för att bedriva näringarna. En ökad exploatering ger därmed ytterligare sämre förutsättningar.


ECVC och NOrdBruk ifrågasätter att ett avtal undertecknas som tydligt kommer att påverka de europeiska jordbrukarnas inkomster när jordbrukarnas inkomster är mycket låga jämfört med andra
sektorer i det europeiska samhället och utan att inrätta någon allvarlig mekanism för intern reglering i EU för att förändra situationen.


Vi anser att det här avtalet direkt kommer försämra samhällets möjlighet att uppnå mål 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 och 15 av Agenda 2030:s globala mål för en hållbar utveckling, liksom Europas förmåga att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Detta handelsavtal kommer att påskynda miljöförstöringen och klimatkrisen, öka kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och
straffriheten, som ett resultat av ökningen av den exportorienterade jordbruksmodellen som skadar särskilt småbrukare (1), jordbrukare, ursprungsbefolkningar och andra människor som bor på
landsbygden båda i Mercosurländerna och EU. Avtalet är ett hot för mänsklighetens överlevnad eftersom över 75% av maten vi konsumerar kommer från småskaligt jordbruk och inte det stora
industriella jordbruket som avtalet förespråkar och gynnar (2).


(1) Småbruk är jordbruk i liten, icke-kommersiell skala. Med andra ord räcker inte avkastningen till mer än ägarens uppehälle.
(2) IFAD. (2013). Smallholders, food security and the environment. Report 2013 p.6

ETC Group. (2017). Who will feed us? p.6,12


Läs mer om EU-Mercosur frihandelsavtalet här:

1. 26 skäl till varför handelsavtalet EU-Mercosur motverkar Globala målen 2030 för en hållbar utveckling och Parisavtalet. (2020). Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna och NOrdBruk.

2. Analys av frihandelsdelen i associeringsavtalet mellan EU och Mercosur. (2020). Kommerskollegium.